Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Tình chiều

Sáng tác: Quang Ngọc
Kính tặng anh chị: Ng. Hải & H.L. Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Thềm xưa

Sáng tác: Quang Ngọc
Đàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương