Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Trong cõi buồn ai

Thơ: Từ Tú Trinh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: JHà Lan Phương

Hà Lan Phương

Mưa viễn xứ

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Thực hiện clip: Nguyễn Hải / Hình ảnh Internet

Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Tiếng buồn

Mời mọi người thưởng thức (Tiếng buồn)
Thơ: Mai Thanh Tuyền (Phu nhân Niên Trưởng QCĐTTP Dương Ngọc Ánh)
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm Đàn và thực hiện Clip: Nguyễn Hải
Hình ảnh: Internet
Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

45 năm người Quân Cảnh xa quê hương

Sáng tác: QC Nguyễn Hải
Hình ảnh: Internet
Thực hiện: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương