Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Cõi Mộng

Thơ: Vanessa Tran
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Kiên Thanh

Trình bầy: Ca sĩ Thái Hòa