Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

Bên dòng suối

Thơ: Nguyễn Dũng

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Pghương


Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

Tháng Sáu

Thơ: Gia Hoàng

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương