Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

Để dành yêu thương

Thơ: Mỹ Trinh

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

 

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

Giấc Thánh

 Thơ: Diêu Linh

Nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Nguyễn Hải,

Nguyễn Hải