Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022

Ta Còn Nhau

 Thơ: Huỳnh Công Ánh

Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Vì Khát Vọng Mà Đi

Thơ: Cao Nguyên

Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương 

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

Tình khúc giao mùa

Thơ: Cao Nguyên

Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương