Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Chiều một mình

Thơ: Helen Cao
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương