Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Yêu

Thơ: Bạch Huệ
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Nụ hôn trầm

Thơ: Bạch Huệ
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương