Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Có một điều con chưa nói với mẹ

Hà Lan Phương
Thơ: Vanessa Trâm
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Niệm Khúc cho anh

Thơ: Thủy Lục
Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương
Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Mùa cuối

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Hòa âm : Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương