Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

Chiều Vắng

Thơ: Hoàng Thy Mai Thảo
Phổ nhạc: Nguyễn Minh Châu
Trình bày: Hà Lan Phương