Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Buồn tàn đêm

Buoàn taøn ñeâm

Ñeâm nay nhö bao ñeâm khaùc, nghe loøng giaù buoát tình
Trôøi buoàn trôøi cuõng khoùc, nhöõng gioït rôùt lao xao
Ngoài laëng nhìn maây xaùm, baït gioù thoåi qua ñaây
Em ra ñi phöông aáy, khieán cho ñôøi haèn veát ñau

Ngoït ngaøo xöa ai trao, giôø nhö tan vôõ heát
Du höông coøn vöông vaát, ñeå kyû nieäm troâi ñi
Tình yeâu tan khoùi maây, loøng ta oâi giaù baêng
Tình ôi tình khoâng coøn, ta oâm moät traùi tim ñau

Moâi em vaø aùnh maét, ta vaãn maõi ñaém chìm
Ñôøi coøn nhieàu ray röùt, ñeâm coøn vaãn quanh ñaây
Loøng coøn nhieàu vöông vaán, thôøi gian laøm queân khoâng?
Ai queân ñi theà öôùc, thaùng naêm taøn phai nhanh

Chia tay nhau ngaøy aáy, noãi ñau naøy.... khoân nguoâi


Haø Lan Phöông 08/07/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét